Latest Posts

Opłaty okresowe za wędkowanie

Opłaty można wnosić wyłącznie na przygotowa­nych blankietach w Urzędach Pocztowych i ban­kach. Niewyraźne, błędne lub niedokładne wypeł­nienie blankietu opłat powoduje, że opłata jest nieważna. Osoba łowiąca ryby na wędkę zobo­wiązana jest posiadać w trakcie połowu kartę wędkarską oraz prawidłowo wypełniony…
Read more