Składki PZW na 2019

Wysokość opłat za wędkowanie obowiązujących w 2019 roku w Okręgu PZW Koszalin:

Składka roczna pełna – wody górskie + wody nizinne, wszystkie metody

Rodzaj składki

Okręgowa

Członkowska

Razem

Składka pełna podstawowa

230zł

90zł

320zł

Składka pełna ulgowa I

140zł

90zł

lub ulga 45zł

230zł

z ulgą 185zł

Składka pełna ulgowa II

92zł

22zł

114zł

Składka pełna członek uczestnik

58zł

22zł

80zł

Składka roczna niepełna – wody nizinne, wszystkie metody

Rodzaj składki

Okręgowa

Członkowska

Razem

Składka niepełna podstawowa

200zł

90zł

290zł

Składka niepełna ulgowa I

120zł

90zł

lub ulga 45zł

210zł

z ulgą 165zł

Składka niepełna ulgowa II

82zł

22zł

104zł

Składka niepełna członek uczestnik

48zł

22zł

70zł

Składka niepełna na 1 jezioro*

145zł

90zł/lub ulga 45zł

235zł/190zł

*Składka na jedno jezioro dotyczy wyłącznie członków PZW, nie mają do niej zastosowania ulgi i zwolnienia. W ramach tej składki dozwolone jest wędkowanie z brzegu lub ze środków pływających metodą dowolną zgodną z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Składka w formie znaczka, przy którym obowiązuje wpis jakiego jeziora dotyczy, pieczęć Koła i podpis Skarbnika. Składkę na jedno jezioro wnosi się wyłącznie w kołach Okręgu PZW w Koszalinie i tylko na wody będące w użytkowaniu Okręgu PZW w Koszalinie na podstawie umów dzierżawnych.

Ustalono następujący zakres stosowania ulg w składkach okręgowych:

 

1) 100 % ulgi

  • Honorowy Członek PZW – na postawie wpisu do legitymacji,

2) Składka ulgowa I

  • Młodzież 16-24 ucząca się i studenci (po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej).

  • Odznaczeni złotą lub srebrną odznaką PZW (po okazaniu legitymacji do odznaczenia lub wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji odznaczenia),

  • mężczyźni od roku, w którym kończą 65 lat życia, kobiety od roku, w którym kończą 60 lat życia (ulga ze względu na wiek stosowana jest w ciągu całego roku, w którym będzie ukończenie określonego wieku),

  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności lub orzeczenie),

  • renciści o dochodach poniżej 1200,- zł netto – po okazaniu aktualnego zaświadczenia (przy znaczku ulgowym należy wpisać datę wykupu),

 

3) Składka ulgowa II

  • członek PZW odznaczony złotą odznaką z wieńcami (Osoba uprawniona do znaczka ulgowego powinna posiadać przy sobie (do kontroli) dokument uprawniający do zastosowania ulgi).

  • osoby od 75 roku życia.

 

4) Bez dodatkowych opłat na wodach PZW może wędkować:

 • młodzież nie zrzeszona do lat 14 wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu swojego opiekuna – warunkiem jest posiadanie przez opiekuna opłaconych składek rocznych na 2019 r.

 • współmałżonek członka PZW wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu – warunkiem jest posiadanie przez członka PZW opłaconych składek rocznych na 2019 r. Współmałżonek musi posiadać KARTĘ WĘDKARSKĄ.

 

 

 1. Dokonać podziału składki członkowskiej na 2019 rok :

 

 1. Zarząd Główny  – 10 %
 2. Zarząd Okręgu – 55 %
 3. Koła PZW w Okręgu Koszalińskim  – 35 %
 1. Składka uzupełniająca do składki pełnej :

– 30,00 zł

 1. Składka okresowa okręgowa niepełna na wody nizinne dla członków PZW:
  • za 1 dzień  – 30,00 zł
  • za 3 dni (kolejne) – 60,00 zł
  • za 7 dni (kolejne) – 80,00 zł
  • za 14 dni (kolejnych) – 115,00 zł
 2. Opłata niepełna dla nie zrzeszonych na wody nizinne:
  • za 1 dzień – 50,00 zł
  • za 3 dni (kolejne) – 100,00 zł
  • za 7 dni (kolejne) – 120,00 zł
  • za 14 dni (kolejne) – 160,00 zł
 3. Składka okresowa okręgowa pełna na wody górskie dla członków PZW:
  • za 1 dzień – 61,00 zł
  • za 3 dni (kolejne) – 110,00 zł
  • za 7 dni (kolejne) – 125,00 zł
  • za 14 dni (kolejnych) – 150,00 zł
 4. Opłata pełna dla nie zrzeszonych na wody górskie:
  • za 1 dzień  – 90,00 zł
  • za 3 dni (kolejne) – 150,00 zł
  • za 7 dni (kolejne) – 200,00 zł
  • za 14 dni (kolejnych) – 260,00 zł
 5. Opłata całoroczna dla nie zrzeszonych i cudzoziemców :
 • Opłata niepełna (wody nizinne, wszystkie metody)

– 400,00 zł

 • Opłata pełna (wody nizinne + wody górskie, wszystkie metody)

– 450,00 zł

(Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód obejmują kolejne dni kalendarzowe i nie są objęte ulgami i zwolnieniami. W przypadku braku dokładnego wpisu terminu ważności składki lub opłaty za początek okresu ważności składki lub opłaty uważa się datę stempla bankowego. Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Składka lub opłata całoroczna na 2019r. uprawnia do wędkowania w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.)

Członkowie PZW wykupując składkę okresową muszą obowiązkowo posiadać wykupioną składkę członkowską na 2019 r. w macierzystym okręgu.

 

 1. Ustalić wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską :
 • do 18 lat – bezpłatnie
 • powyżej 18 lat  – 50,00 zł

Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Po potrąceniu podatku VAT zostaną one wypłacone kołom które przeprowadziły egzamin.