Składki PZW na 2018

Wysokość opłat za wędkowanie obowiązujących w 2018 roku w Okręgu PZW Koszalin:

Składka roczna pełna – wody górskie + wody nizinne, wszystkie metody

Rodzaj składki

Okręgowa

Członkowska

Razem

Składka pełna podstawowa

220zł

86zł

306zł

Składka pełna ulgowa I

132zł

86zł

lub ulga 43zł

218zł

z ulgą 175zł

Składka pełna ulgowa II

88zł

22zł

110zł

Składka pełna członek uczestnik

55zł

22zł

77zł

Składka roczna niepełna – wody nizinne, wszystkie metody

Rodzaj składki

Okręgowa

Członkowska

Razem

Składka niepełna podstawowa

190zł

86zł

276zł

Składka niepełna ulgowa I

114zł

86zł

lub ulga 43zł

200zł

z ulgą 157zł

Składka niepełna ulgowa II

78zł

22zł

100zł

Składka niepełna członek uczestnik

46zł

22zł

68zł

Składka niepełna na 1 jezioro*

140zł

86zł/lub ulga 43zł

226zł/183zł

*Składka na jedno jezioro dotyczy wyłącznie członków PZW, nie mają do niej zastosowania ulgi i zwolnienia. W ramach tej składki dozwolone jest wędkowanie z brzegu lub ze środków pływających metodą dowolną zgodną z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Składka w formie znaczka, przy którym obowiązuje wpis jakiego jeziora dotyczy, pieczęć Koła i podpis Skarbnika. Składkę na jedno jezioro wnosi się wyłącznie w kołach Okręgu PZW w Koszalinie i tylko na wody będące w użytkowaniu Okręgu PZW w Koszalinie na podstawie umów dzierżawnych.

Składka uzupełniająca do składki pełnej : 30,00 zł

Ulgi obowiązujące w składce okręgowej:

 Składka ulgowa I  

  • Młodzież 16- 24 ucząca się i studenci (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej),
  • odznaczeniu złotą i srebrną odznaką PZW ( po okazaniu legitymacji do odznaczenia lub wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji odznaczenia),
  • mężczyźni od roku, w którym kończą 65 lat życia, kobiety od roku, w którym kończą 60 lat życia (ulga ze względu na wiek stosowana jest w ciągu całego roku, w którym będzie ukończony określony wiek),
  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności lub orzeczenie)
  • renciści i emeryci o dochodach poniżej 1200,00 zł ( brutto) – po okazaniu aktualnego zaświadczenia (przy znaczku ulgowym należy wpisać datę wykupu).

Składka ulgowa II  

  • członek PZW odznaczony złotą odznaką z wieńcami (Osoba uprawniona do znaczka ulgowego powinna posiadać przy sobie (do kontroli) dokument uprawniający do zastosowania ulgi),
  • osoby od 75 roku życia,

 

Bez dodatkowych opłat na wodach PZW może wędkować:

 • młodzież nie zrzeszona do lat 14 wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu swojego opiekuna – warunkiem jest posiadanie przez opiekuna opłaconych składek rocznych na 2018 r.
 • współmałżonek członka PZW wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu – warunkiem jest posiadanie przez członka PZW opłaconych składek rocznych na 2018 r. Współmałżonek musi posiadać KARTĘ WĘDKARSKĄ. Zwolnienie to nie ma zastosowania w przypadku wędkowania na spinning lub sztuczną muchę.

OPŁATY OKRESOWE:

 1. Składka okresowa okręgowa na wody nizinne dla członków PZW:
  • za 1 dzień – 30,00 zł
  • za 3 dni (kolejne) – 60,00 zł
  • za 7 dni (kolejne) – 80,00 zł
  • za 14 dni (kolejnych) – 100,00 zł
 2. Opłata dla nie zrzeszonych na wody nizinne:
  • za 1 dzień – 50,00 zł
  • za 3 dni (kolejne) – 99,00 zł
  • za 7 dni (kolejne) – 120,00 zł
  • za 14 dni (kolejnych) – 160,00 zł
 3. Składka okresowa okręgowa na wody górskie dla członków PZW:
  • za 1 dzień – 61,00 zł
  • za 3 dni (kolejne) – 110,00 zł
  • za 7 dni (kolejne) – 125,00 zł
  • za 14 dni (kolejnych) – 150,00 zł
 4. Opłata dla nie zrzeszonych na wody górskie:
  • za 1 dzień – 90,00 zł
  • za 3 dni (kolejne) – 150,00 zł
  • za 7 dni (kolejne) – 200,00 zł
  • za 14 dni (kolejnych) – 260,00 zł
 5. Opłata całoroczna dla nie zrzeszonych i cudzoziemców :
 • wody nizinne – 400,00 zł
 • wody górskie – 450,00 zł

(Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód obejmują kolejne dni kalendarzowe i nie są objęte ulgami i zwolnieniami. W przypadku braku dokładnego wpisu terminu ważności składki lub opłaty za początek okresu ważności składki lub opłaty uważa się datę stempla bankowego. Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Składka lub opłata całoroczna na 2018 r. uprawnia do wędkowania w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.)

Członkowie PZW wykupując składkę okresową muszą obowiązkowo posiadać wykupioną składkę członkowską na 2018 r. w macierzystym okręgu.

Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską :

 • do 18 lat – bezpłatnie
 • powyżej 18 lat – 50,00 zł

Wysokość składki członkowskiej na 2018 rok

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa w złotych

1.

Składka członkowska

86,-

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1)       młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)       członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3)       mężczyźni od 65 lat życia,

4)       kobiety od 60 roku życia

43,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1)       członkowie uczestnicy do lat 16

2)       członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,-

4.

Wpisowe:

1)       członka zwyczajnego PZW

2)       członka uczestnika PZW

25,-

12,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-