Składki PZW na 2021

Wysokość składek i opłat za wędkowanie obowiązujących w Okręgu PZW w Koszalinie w 2021 roku

 

Składka roczna pełna – wody górskie + wody nizinne, wszystkie metody

 

Rodzaj składki Okręgowa Członkowska Razem
Składka pełna podstawowa

 

230zł 100zł 330zł
Składka pełna ulgowa I

 

140zł 100zł

lub ulgowa 50zł

240zł

z ulgą 190zł

Składka pełna ulgowa II

 

92zł 25zł 117zł
Składka pełna członek uczestnik

 

58zł 25zł 83zł

 

 

Składka roczna niepełna – wody nizinne, wszystkie metody

 

Rodzaj składki Okręgowa Członkowska Razem
Składka niepełna podstawowa

 

200zł 100zł 300zł
Składka niepełna ulgowa I

 

120zł 100zł

lub ulgowa 50zł

220zł

z ulgą 170zł

Składka niepełna ulgowa II

 

82zł 25zł 107zł
Składka niepełna członek uczestnik 48zł 25zł 73zł
Składka niepełna na 1 jezioro*

 

145zł 100zł/lub ulgowa 50zł 245zł/195zł

 

*Składka na jedno jezioro dotyczy wyłącznie członków PZW, nie mają do niej zastosowania ulgi i zwolnienia. W ramach tej składki dozwolone jest wędkowanie z brzegu lub ze środków pływających metodą dowolną zgodną z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Składka w formie znaczka, przy którym obowiązuje wpis jakiego jeziora dotyczy, pieczęć Koła i podpis Skarbnika. Składkę na jedno jezioro wnosi się wyłącznie w kołach Okręgu PZW w Koszalinie i tylko na wody będące w użytkowaniu Okręgu PZW w Koszalinie na podstawie zawartych umów dzierżawnych.

Ustalono następujący zakres stosowania ulg w składkach okręgowych:

 

1)     100 % ulgi

 • Honorowy Członek PZW – na postawie wpisu do legitymacji,

 

2) Składka ulgowa I

 • Młodzież 16-24 ucząca się i studenci (po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej).
 • Odznaczeni złotą lub srebrną odznaką PZW (po okazaniu legitymacji do odznaczenia lub wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji odznaczenia),
 • mężczyźni od roku, w którym kończą 65 lat życia, kobiety od roku, w którym kończą 60 lat życia (ulga ze względu na wiek stosowana jest w ciągu całego roku, w którym będzie ukończenie określonego wieku),
 • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności lub orzeczenie),
 • renciści o dochodach poniżej 1300,- zł netto – po okazaniu aktualnego zaświadczenia (przy znaczku ulgowym należy wpisać datę wykupu),

3) Składka ulgowa II

 • członek PZW odznaczony złotą odznaką z wieńcami (Osoba uprawniona do znaczka ulgowego powinna posiadać przy sobie (do kontroli) dokument uprawniający do zastosowania ulgi).
 • osoby od 75 roku życia.

4) Bez dodatkowych opłat na wodach PZW może wędkować:

 • młodzież nie zrzeszona do lat 14 wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu swojego opiekuna – warunkiem jest posiadanie przez opiekuna opłaconych składek rocznych na 2021 r.
 • współmałżonek członka PZW wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu – warunkiem jest posiadanie przez członka PZW opłaconych składek rocznych na 2021 r. Współmałżonek musi posiadać KARTĘ WĘDKARSKĄ.

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 21/ZO/2020

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie

z dnia 28 września 2020 roku

 

w sprawie ustanowienia składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie w 2021 roku.

 

Na podstawie § 47 pkt 8 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie uchwala:

 

 • 1.

 

 1. Ustalić wysokości składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w 2021 roku:

Składka upoważnia do wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych powszechnie udostępnionych do wędkowania w Okręgu PZW Koszalin

 

 1. Wody nizinne:(wszystkie metody)
  • składka niepełna – 200,00 zł
  • składka ulgowa I – 120,00 zł
  • składka ulgowa II –   82,00 zł
  • składka członka uczestnika –   48,00 zł
  • składka całoroczna na 1 jezioro – 145,00 zł

(Składka na jedno jezioro dotyczy wyłącznie członków PZW, nie mają do niej zastosowania ulgi i zwolnienia. W ramach tej składki dozwolone jest wędkowanie z brzegu lub ze środków pływających metodą dowolną zgodną z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Składka w formie znaczka, przy którym obowiązuje wpis jakiego jeziora dotyczy, pieczęć Koła i podpis Skarbnika).

 

 1. Wody górskie – składka roczna pełna (wody nizinne + wody górskie, wszystkie metody):
  • Składka pełna – 230,00 zł
  • składka ulgowa I – 140,00 zł
  • składka ulgowa II –   92,00 zł
  • składka członka uczestnika –   58,00 zł

 

 1. Składka uzupełniająca do składki pełnej:

–   30,00 zł

 1. Składka okresowa okręgowa niepełna na wody nizinne dla członków PZW:
  • za 1 dzień –   30,00 zł
  • za 3 dni (kolejne) –   60,00 zł
  • za 7 dni (kolejne) –   80,00 zł
  • za 14 dni (kolejnych) –  115,00 zł
 2. Opłata niepełna dla nie zrzeszonych na wody nizinne:
  • za 1 dzień –   50,00 zł
  • za 3 dni (kolejne) – 100,00 zł
  • za 7 dni (kolejne) –   120,00 zł
  • za 14 dni (kolejne) –   160,00 zł
 3. Składka okresowa okręgowa pełna na wody górskie dla członków PZW:
  • za 1 dzień –   61,00 zł
  • za 3 dni (kolejne) –   110,00 zł
  • za 7 dni (kolejne) –  125,00 zł
  • za 14 dni (kolejnych) –   150,00 zł
 4. Opłata pełna dla nie zrzeszonych na wody górskie:
  • za 1 dzień –    90,00 zł
  • za 3 dni (kolejne) –   150,00 zł
  • za 7 dni (kolejne) –   200,00 zł
  • za 14 dni (kolejnych) –   260,00 zł
 5. Opłata całoroczna dla nie zrzeszonych i cudzoziemców:
 • Opłata niepełna (wody nizinne, wszystkie metody)

– 400,00 zł

 • Opłata pełna (wody nizinne + wody górskie, wszystkie metody)

– 450,00 zł

(Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód obejmują kolejne dni kalendarzowe i nie są objęte ulgami i zwolnieniami. W przypadku braku dokładnego wpisu terminu ważności składki lub opłaty za początek okresu ważności składki lub opłaty uważa się datę stempla bankowego. Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Składka lub opłata całoroczna na 2021r. uprawnia do wędkowania w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.)

Członkowie PZW wykupując składkę okresową muszą obowiązkowo posiadać wykupioną składkę członkowską na 2021 r. w macierzystym okręgu.

 

 1. Ustalić wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską:
 • do 18 lat – bezpłatnie
 • powyżej 18 lat – 50,00 zł

Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Po potrąceniu podatku VAT zostaną one wypłacone kołom, które przeprowadziły egzamin.

 

 • Ustalić następujący zakres stosowania ulg w składkach okręgowych:

 

 • 100 % ulgi
  • Honorowy Członek PZW – na postawie wpisu do legitymacji,

     2) Składka ulgowa I

 • Młodzież 16-24 ucząca się i studenci (po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej).
 • Odznaczeni złotą lub srebrną odznaką PZW (po okazaniu legitymacji do odznaczenia lub wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji odznaczenia),
 • mężczyźni od roku, w którym kończą 65 lat życia, kobiety od roku, w którym kończą 60 lat życia (ulga ze względu na wiek stosowana jest w ciągu całego roku, w którym będzie ukończenie określonego wieku),
 • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności lub orzeczenie),
 • renciści o dochodach poniżej 1300,- zł netto – po okazaniu aktualnego zaświadczenia (przy znaczku ulgowym należy wpisać datę wykupu),

 

     3) Składka ulgowa II

 • członek PZW odznaczony złotą odznaką z wieńcami (Osoba uprawniona do znaczka ulgowego powinna posiadać przy sobie (do kontroli) dokument uprawniający do zastosowania ulgi).
 • osoby od 75 roku życia.

 

4) Bez dodatkowych opłat na wodach PZW może wędkować:

 • młodzież nie zrzeszona do lat 14 wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu swojego opiekuna – warunkiem jest posiadanie przez opiekuna opłaconych składek rocznych na 2021 r.
 • współmałżonek członka PZW wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu – warunkiem jest posiadanie przez członka PZW opłaconych składek rocznych na 2021 r. Współmałżonek musi posiadać KARTĘ WĘDKARSKĄ.

 

Zobowiązuje się Skarbników Kół PZW Okręgu Koszalińskiego do ewidencjonowania i zaznaczania na oddzielnych listach pobranych opłat za sprzedane znaki okręgowe na ochronę i zagospodarowanie wód od wędkarzy spoza Okręgu Koszalińskiego PZW.

Należy zaznaczyć symbole danego Okręgu PZW, np.:

Okręg PZW Szczecin – SZN,

Okręg PZW Jelenia Góra – JGA

Okręg PZW Poznań – PŃ, itp.         

 

 1. Dokonać podziału składki członkowskiej na 2021 rok:

 

 1. Zarząd Główny             – 10 %
 2. Zarząd Okręgu                         – 55 %
 3. Koła PZW w Okręgu Koszalińskim – 35 %

 

 • 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura OPZW w Koszalinie kol. Sławomirowi Połomskiemu i księgowej – kasjer kol. Jadwidze Ogonowskiej z Działu Finansowo Księgowego Biura OPZW w Koszalinie.

 

 • 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały nr 269/IX/2020 ZG PZW

z dnia 19 września 2020 r.

 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w 2021 r.

 

Lp Treść Wysokość kwotowa

w złotych

1. Składka członkowska 100,-
2. Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

 

50,-
3. Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

25,-
4. Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

0÷25,-

5. Legitymacja członkowska 5,-

 

Uwaga:

 

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 1. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do uchwały nr 269/IX/2020 ZG PZW

z dnia 19 września 2020 r.

 

 

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2021 r.

 

 

 1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
  i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.
 8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
 9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

Uwaga:

 

Zgodnie z § 6 Uchwały ZG PZW NR 4/II/2018 z dnia 24 lutego 2018 roku

„Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód wniesiona przez członka uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach ogólnie dostępnych całego kraju”

 

Zgodnie z interpretacją Komisji Finansowej Zarządu Głównego PZW każdy członek PZW, który spóźnił się z wniesieniem składek w obowiązującym terminie tj. do 30 kwietnia, opłaca również wpisowe, ponieważ przestał być członkiem Związku.

 

„Każde odstępstwo od obowiązku uiszczenia składek członkowskich i wpisowego skutkuje koniecznością opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i jego niewykonanie naraża Okręg na sankcje karno-skarbowe”.