REGULAMIN IX OTWARTYCH OGÓLNOPOLSKICH SPINNINGOWYCH ZAWODÓW WĘDKARSKICH

KOMUNIKAT

REGULAMIN

IX OTWARTYCH OGÓLNOPOLSKICH SPINNINGOWYCH ZAWODÓW WĘDKARSKICH

PARAMI Z ŁODZI p.t.: „SZCZECINECKI JESIOTR 2017”

Postanowienia ogólne.

Zawody spinningowe „Szczecinecki Jesiotr” na jeziorze Trzesiecko mają wieloletnią tradycję, bo odbywają się już od 2008 roku z małą przerwą. W ubiegłym roku zmieniliśmy inwencję z zawodów indywidualnych na parami z łodzi. Zawody będą się odbywać parami z łodzi na jeziorze Trzesiecko w Szczecinku. Zwycięska para zdobędzie mistrzostwo zawodów. Nagrodzone będą trzy pierwsze pary (2000zł,1500zł,1000zł), dodatkowo spośród wszystkich pozostałych uczestników zostanie rozlosowanych wiele dodatkowych wartościowych nagród. Zawody odbędą się 28 października 2017r.

 1. Organizatorzy:

– Koło PZW „Jesiotr” w Szczecinku;

– Urząd Miasta w Szczecinku;

– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku;

– Samorządowa Agencja Promocji i Kultury

 

Patronat medialny:

Miasto z Wizją Szczecinek

TV Gawex Szczecinek

TV Zachód Szczecinek

 

 1. Miejsce i termin zawodów:

Jezioro Trzesiecko – rozpoczęcie i zbiórka zawodników teren Stanicy wędkarskiej przy ul. Kilińskiego 1 – 28 października 2017 r.

 1. Program zawodów:

7:00 – wodowanie łodzi

7:00 – 8:30 – zbiórka, zgłaszanie i zapisy zawodników, poczęstunek

8:30 – 9:00 – odprawa sędziowska zawodników

9:00 – 15:00 – czas trwania zawodów

15:00 – 15:15 – zdanie kart startowych zawodników

15:00 – 16:00 – praca komisji sędziowskiej

16:30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z biesiadą wędkarską

 1. Postanowienia dotyczące regulaminu wędkowania:
 1. W zawodach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, legitymujące się kartą wędkarską.

 2. Zawody rozgrywane będą z łódek uczestników, które organizator dopuści do zawodów, dodatkowo będzie możliwość wypożyczenia łodzi wraz z wyposażeniem /bez silnika/ od organizatorów.

 3. Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w R.A.P.R. PZW. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.

 4. Zaleca się stosowanie haczyków (kotwiczek) bez zadziorowych lub pozbawionych zadziorów. Każda załoga musi być wyposażona w podbierak i siatkę do przetrzymywania żywych ryb.

 5. Organizatorzy dopuszczają do klasyfikacji następujące gatunki ryb drapieżnych: szczupak, sandacz, okoń.

 6. Czas trwania zawodów wynosi 6 godzin.

 7. Obowiązują następujące sygnały:

– pierwszy sygnał – oznacza rozpoczęcie zawodów. Nie przewiduje się dodatkowego czasu na dopłynięcie na wybrane miejsce;

– drugi sygnał – oznacza zakończenie zawodów.

 1. Zawodnicy łowią w wyznaczonym przez organizatora akwenie. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić co najmniej 50 metrów (pomiędzy łodziami). Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona.

 2. Dopuszcza się wszelką pomoc osób postronnych (np. przekazywanie informacji, wodowanie i załadunek łodzi). Zawodnicy mogą udzielać sobie wszelkiej pomocy. Podczas zawodów dopuszcza się stosowanie echosondy.

 3. Zawody rozgrywane są „na żywej rybie”, w związku z tym nie obowiązują limity ilościowe oraz premia punktowa za złowienie kompletu przed zakończeniem tury.

 4. Zawodnik jest zobowiązany do przechowywania ryb w siatce do chwili okazania sędziemu. Rybę do pomiaru wędkarz podaje w podbieraku. Sędzia wyjmuje rybę z podbieraka, mierzy, po czym natychmiast wypuszcza. Długość ryby (z dokładnością do 1 mm) i gatunek zostają odnotowane w karcie startowej i potwierdzone podpisem kapitana drużyny i sędziego kontrolnego.

 5. Po zakończeniu zawodów drużyna zobowiązana jest w określonym czasie ( 15 minut) zdać kartę startową sędziemu. O braku możliwości zdania karty kapitan drużyny telefonicznie zawiadamia sędziego kontrolnego lub sędziego głównego, który podejmuje odpowiednią decyzję.

 6. Organizatorzy zawodów powinni zapewnić odpowiednią liczbę sędziów w stosunku do liczby wędkarzy. W czasie odprawy należy podać sposób komunikowania się zawodników z sędziami, np. w postaci kamizelek odblaskowych.

 7. Do obliczania punktów przyjmuje się zasadę zaokrąglania wymiaru ryby do pełnych centymetrów w górę powyżej minimalnych wymiarów określonych przez organizatora.

 8. Za złowione ryby, zgodnie z zapisem w karcie startowej przyznaje się punkty według zasady:

Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby

– organizatorzy ustalają minimalne wymiary ryb dopuszczonych do klasyfikacji:

szczupak i sandacz:

– za wymiar określony przez regulamin 750 pkt.

– za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.

sum:

– za wymiar określony przez regulamin 700 pkt.

– za każdy rozpoczęty centymetr 70 pkt.;

okoń:

– za wymiar określony przez regulamin 50 pkt.

– za każdy dodatkowy centymetr 20 pkt.

Obowiązują okresy ochronne łowionych ryb określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb oraz niżej wymienione wymiary, poniżej których nie zalicza się ryb do

punktacji:

– sum – 70 cm

– szczupak – 50 cm

– sandacz – 50 cm

– okoń – 18 cm

16. W przypadku zawinionego przez sędziego uwolnienia ryby przed dokonaniem pomiaru, komisja sędziowska przyjmuje następujący tryb postępowania: Ryba zostaje zaliczona. Przydziela się jej długość odpowiadającą średniej arytmetycznej długości ryb tego gatunku złowionych przez zawodnika. Jeżeli zawodnik nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela się średnią długość ryby tego gatunku obliczoną z wyników pozostałych zawodników. Jeżeli nikt nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela się długość ryby tego gatunku którą określił organizator jako minimalną w tych zawodach.

17. W trakcie zawodów opiekun zawodnika lub jego trener ma prawo złożyć odwołanie do głównej komisji sędziowskiej w przypadku zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego, sprostowania pomyłki w trakcie mierzenia złowionych ryb, ma także prawo do złożenia wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, nie później niż 15 minut od czasu ogłoszenia nieoficjalnych wyników. Odwołania rozpatruje główna komisja sędziowska i o powziętej decyzji informuje zainteresowane osoby.

18. Łodzie mogą być wyposażone w silniki o mocy – bez ograniczeń; (organizator ustala możliwość używania silników spalinowych, elektrycznych bądź wioseł).

 1. Zgłoszenia i opłata:

Obowiązuje opłata startowa w wysokości 100 zł od uczestnika dla zawodników zgłoszonych w terminie do 26.10.2017r. (Pod nr tel. 692 465 287)

Ustala się termin przyjmowania zgłoszeń i opłat do 26 października 2017 r. Decyduje data nadania wpłaty.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Koło PZW „JESIOTR” w Szczecinku

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu

Oddz. Szczecinek 62 8935 0009 1300 3259 2000 0010

 1. Osoba do kontaktu + udzielanie informacji: – Andrzej Pilzek tel. 692 465 287

UWAGA!

 1. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za:

1. Wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu.

2. Nie zdanie karty startowej komisji sędziowskiej w określonym czasie.

3. Łowienie podczas przemieszczania się łodzi na nowe stanowisko, tzw. „trolling”.

4. Nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej.

5. Łowienie w innym niż wyznaczonym na odprawie sektorze.

6. Stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów.

7. Za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego).

8. Używanie osęki do „lądowania” ryb.

 1. Postanowienia końcowe:

Każdy uczestnik zawodów obligatoryjnie musi być wyposażony w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo na wodzie (kamizelka asekuracyjna, ratunkowa lub koło).