Regulamin wypożyczalni łodzi

Regulamin Korzystania ze sprzętu pływającego PZW na stanicy wędkarskiej w Szczecinku

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Nazwa projektu:

„Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zakup 30 łodzi wędkarskich wraz z wyposażeniem” – na terenie działania Lokalnej Grupy Rybackiej „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku

Beneficjent:

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie

Na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00218-6173-SW1600401/13/14 z dnia 18 czerwca 2014r., zawartej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Środek 4.1 – Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009r. Dz. U. nr 177 poz. 1371 z późn. zm.).

§1

Sprzęt pływający, 30 łodzi wędkarskich, stanowi własność Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Koszalin, w imieniu którego działa Koło PZW „Jesiotr” w Szczecinku, przeznacza się do celów sportu wędkarskiego.

§2

Korzystanie z łodzi odbywać się może w godzinach od 8.00 do 18.00 we wszystkie dni tygodnia, od 1 maja do 30 października.

§3

Za korzystanie z łodzi pobierana będzie opłata przeznaczona na cele konserwacyjne i obsługę wynajmu zgodnie z przyjętą stawką za 1 godz. 15 zł i za 1 dzień 30 zł.

§4

Pierwszeństwo z korzystania z łodzi mają wędkarze, członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego i organizatorzy zawodów wędkarskich.

§5

Poprzez określenie „sprzęt pływający” rozumie się łodzie wiosłowe wraz z wyposażeniem (kamizelki ratunkowe lub asekuracyjne na każdą osobę, o maksymalnej załodze łodzi 2 osoby), które osoba wypożyczając musi używać zgodnie z przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

§6

Osoba wypożyczająca sprzęt pływający musi być pełnoletnia, jest zobowiązana okazać dokument stwierdzający jej tożsamość lub inny dokument ze zdjęciem, która oświadcza, że znany jej jest niniejszy regulamin.

§7

Wypożyczający posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i jest odpowiedzialny za użytkowanie wypożyczonego sprzętu pływającego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz ponosi odpowiedzialność za stan techniczny wypożyczonego sprzętu, zdarzenia zaistniałe w trakcie jego użytkowania oraz osoby będące na łodzi. Z łodzi nie mogą korzystać osoby niepełnoletnie i te, które nie zapoznały się z niniejszym regulaminem.

§8

Zabrania się odstępowania innym osobom wypożyczonego sprzętu pływającego oraz zabierania dodatkowych osób w miejscach innych niż nabrzeże wypożyczalni.

§9

Niedozwolone jest korzystanie ze sprzętu pływającego przez osoby nietrzeźwe lub pozostające pod wpływem środków odurzających.

§10

Wypożyczający odpowiada materialnie za zagubienie, pozostawienie bez opieki na brzegu, kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu pływającego w równowartości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień zamortyzowania.

§11

Osobą odpowiedzialną za wydanie sprawnego technicznie sprzętu pływającego wraz z właściwym wyposażeniem ratunkowym jest ustanowiony Administrator Wypożyczalni łodzi.

§12

Sprzęt pływający zwracany do Wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym natychmiastowe wypożyczenie, czysty i sprawny technicznie, a wszelkie zauważone wady oraz usterki i uszkodzenia natychmiast należy zgłosić osobie Wypożyczającej.

§13

Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się osób wypożyczających sprzęt, a w szczególności za szkody jakich mogłyby one dokonać na rzecz innych osób oraz
w środowisku wodnym i jego nabrzeżach.

§14

Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie wypożyczalni oraz szkody jakim mogłyby ulec.

§15

W trakcie pływania należy zachować się zgodnie ze znaną obowiązującą etykietą przebywania na wodzie. Zabrania się przybijania i cumowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych, skakania ze sprzętu do wody, niszczenia kapoków, utrudniania manewrów innym użytkownikom, zaśmiecania akwenu wodnego i nabrzeży.

§16

Wypożyczony sprzęt pływający nie może opuszczać terenu akwenu, na którym został wypożyczony.

§17

Wypożyczający sprzęt ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu pływającego bez podania przyczyny.

§18

Na połów ryb z łodzi wymagane jest posiadanie aktualnego zezwolenia na amatorski połów ryb
z łodzi.

§19

Osoby naruszające regulamin Wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu kaucji.

§20

Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci osób wypożyczających.

§21

Dopuszcza się rezerwacje sprzętu pływającego dla członków PZW, Kół i Klubów. O rezygnacji
z zamówionej łodzi należy poinformować Wypożyczalnię minimum 2 dni przed planowanym wypływem.

§22

Wypożyczalnia sprzętu pływającego ustala kaucję dzienną w wysokości 50 zł jako częściowe zabezpieczenie pokrycia kosztów ewentualnych zniszczeń lub strat w sprzęcie, która zostanie zwrócona, po stwierdzeniu braku uszkodzeń z tytułu użytkowania łodzi. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, zwrócenie sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Wypożyczający upoważnia Wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku.

§23

Wypożyczający podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt w dobrym stanie technicznym, do którego nie wnosi uwag.

§24

Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji Wypożyczalni. W przypadku, kiedy Wypożyczający nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji Wypożyczalni, sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.

 

Regulamin do pobrania: Regulamin wypożyczalni łodzi