ZAPRASZAMY NA ZAWODY SPINNINGOWE !!

Zapraszamy wszystkich serdecznie na otwarte zawody spinningowe z łodzi na Jeziorze Trzesiecko. Podczas tych zawodów zostanie również wyłoniony Mistrz naszego koła.

 

Otwarte Spinningowe Mistrzostwa Koła PZW „Jesiotr” nr 72 indywidualne zawody wędkarskie z łodzi

Termin oraz harmonogram zawodów

7 Maj 2023

jezioro Trzesiecko w Szczecinku:

HARMONOGRAM IMPREZY:
6:00 – 7:30 – wodowanie łodzi,
6:30 – biuro zawodów, rejestracja uczestników,
7:30 – odprawa sędziowska,
7:45 – kontrola łodzi,
8:00 – rozpoczęcie zawodów,
8:00 – 13:00 – rywalizacja na wodzie,
13:00 – zakończenie zawodów,
13:00 – 14:00 – wydawanie posiłków,
14:00 – zakończenie imprezy, wręczenie nagród.

Baza zawodów: stanica wędkarska przy ulicy Kilińskiego w Szczecinku

Organizatorzy : Koło PZW Jesiotr w Szczecinku ,Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna, Samorządowa Agencja Promocji i Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku

 1. Postanowienia dotyczące wędkowania

  1. W zawodach mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, legitymujące się kartą wędkarską.

  1. Zawody rozgrywane będą metodą spinningową (z wyłączeniem trolingu), jako jednoturowe z łódek, pontonów i kajaków wędkarskich uczestników, które organizator dopuści do zawodów.

  2. Obsada łódek nie może wynosić więcej niż dwóch zawodników.

  1. W czasie zawodów dopuszcza się możliwość używania silników (elektrycznych i spalinowych), zasady ich używania zostaną omówione w czasie odprawy sędziowskiej.

  2. Dopuszcza się stosowanie echosond.

  1. Zawodnicy łowią w wyznaczonym przez organizatora akwenie. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić minimum 50 metrów (pomiędzy łodziami).

  2. Czas trwania zawodów wynosi minimum 5 godzin, od momentu komendy startu łodzi do sygnału zakończenia, nie przewiduje się dodatkowego czasu na dopłynięcie do stanowiska lub powrót do miejsca zbiórki.

  3. Organizatorzy dopuszczają do klasyfikacji następujące gatunki ryb drapieżnych: szczupak i okoń.

  4. Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w R.A.P.R. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.

  5. Zaleca się stosowanie haczyków i kotwiczek bezzadziorowych lub pozbawionych zadziorów. Każdy zawodnik musi być wyposażony w podbierak i siatkę do przetrzymywania żywych ryb oraz kapok.

  6. Zawody rozgrywane są „na żywej rybie”, w związku z tym nie obowiązują limity ilościowe oraz premia punktowa za złowienie kompletu przed zakończeniem tury.Zawodnik jest zobowiązany do podbierania każdej ryby podbierakiem i przechowywania jej w siatce do chwili okazania sędziemu. Rybę do pomiaru wędkarz podaje w podbieraku. Sędzia wyjmuje rybę z podbieraka, mierzy po czym natychmiast wypuszcza. Długość ryby (z dokładnością do 1 mm) i gatunek zostają odnotowane w karcie startowej i potwierdzone podpisem zawodnika.

  7. Zawodnik zgłaszający złowioną rybę powinien komisji sędziowskiej (na motorówce w swoim sektorze) sygnalizować otrzymaną od organizatora kamizelką w kolorze fluorescencyjnym, lub telefonicznie, do sędziego głównego (telefon będzie podany na karcie startowej).

  8. Obowiązują następujące sygnały:

 • pierwszy sygnał oznacza rozpoczęcie tury zawodów. Nie przewiduje się dodatkowego czasu na dojście lub dopłynięcie na wybrane miejsce w sektorze;

 • drugi sygnał oznacza zakończenie tury zawodów.

  1. W pozostałych kwestiach zastosowanie mają przepisy regulaminu sportowego połowu ryb PZW.

 1. Punktacja

  1. Za złowione ryby, zgodnie z zapisem w karcie startowej, przyznaje się punkty według zasady:

Szczupak 50 cm = 750 pkt.

 • Za każdy centymetr powyżej wymiaru dolicza się 50 pkt.

 • 50,1- 51 cm = 800 pkt

  – 52,1-53,0 cm = 900 pkt.

 • 71,1-72 cm = 1850 pkt

Okoń 20 cm = 100 Pkt.

 • Za każdy centymetr powyżej wymiaru dolicza się 20 pkt.

 • np. 28,1-29 cm = 280pkt

 • 45,1- 46 cm = 620 pkt

  2.Organizatorzy ustalają minimalne wymiary ryb dopuszczonych do klasyfikacji:

 • szczupak 50cm,

 • okoń – 20cm,

3. Zawody rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej..

 1. Protesty i odwołania

 1. W trakcie zawodów zawodnik lub jego trener ma prawo złożyć odwołania do głównej komisji sędziowskiej w przypadku zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego, sprostowania pomyłki w trakcie ważenia/mierzenia złowionych ryb. Ma także prawo do złożenia wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, nie później niż 15 minut od czasu ich ogłoszenia. Odwołania rozpatruje główna komisja sędziowska i o powziętej decyzji informuje zainteresowane osoby.

 2. W ciągu 30 minut od chwili wywieszenia wyników zawodów zainteresowani mogą składać protesty do komisji odwoławczej zawodów. O fakcie tym powinien zostać powiadomiony sędzia główny zawodów. Decyzje komisji odwoławczej powinny być podjęte w ciągu jednej godziny od momentu wniesienia protestu, nie później jednak niż na ½ godziny przed oficjalnym ogłoszeniem wyników i uroczystym zakończeniem zawodów. Decyzje komisji odwoławczej są ostateczne i powinny być dołączone do protokołu zawodów.

 1. Zgłoszenia i opłata

Zapisów można dokonać telefonicznie pod numerem 510-174-571, w sklepie „Dobre Branie” przy ul. Boh. Warszawy 10 lub mailowo jesiotr.szczecinek@gmail.com

Opłata kateringowa wynosi 100zł od osoby.

Istnieje możliwość wypożyczenia łodzi (bez silnika) po wcześniejszym powiadomieniu organizatora

V.Dyskwalifikacja i kary

Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za:

 • okazanie Komisji Sędziowskiej ryb niewymiarowych (nie spełniających wymogów określonych przez organizatora)

 • stawienie się do zawodów w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,

 • za niesportowe zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników;

 • używanie niedozwolonych metod połowu;

 • przekroczenie ustalonego czasu zawodów;

 • za brak lub niewłaściwy sprzęt ratunkowy oraz pomocniczy;

IX. Postanowienia końcowe

 • każdy uczestnik zawodów obligatoryjnie musi być wyposażony w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo na wodzie (kamizelka asekuracyjna, ratunkowa lub koło, kombinezon pływający).